8300 Tapolca, Bartók Béla út 1-3.
Tel.:36-87-510365 Fax:36-87-510366

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Pannon Reprodukciós Intézet Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bartók B. u. 1-3.)
(továbbiakban: Intézet)
a nemzeti és európai uniós jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót alkotja.

Az Intézet a betegek által nyújtott személyes -és egészségügyi adatokat, információkat, mint (Adatkezelő) a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény) és a 2018.05.25.-én hatályba lépett EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján, annak teljes körű betartásával kezeli.

I. Fogalommeghatározások

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -adatok feldolgozását végzi.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése, jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Az adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. Az adatkezelő, az adatfelhasználók adatai

A személyes – és egészségügyi adatok kezelője a Pannon Reprodukciós Intézet Kft.

 • SZÉKHELY: 8300 Tapolca, Bartók B. u. 1-3.
 • CÉGJEGYZÉKSZÁM: 19-09-505155
 • ADÓSZÁM: 11926142-2-19
 • TELEFON: 06-87/510-365
 • ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Tóthné Szabó Katalin
 • KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Török Attila László
 • E-MAIL: pritap@t-online.hu
 • WEBOLDAL: www.pri.hu

A Pannon Reprodukciós Intézet Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

 • VÁLLALKOZÓ NEVE: Sabacz Norbert Attila E.V.
 • SZÉKHELY: 7626 Pécs, Egyetem u. 4.
 • ADÓSZÁM: 60845223-1-22

Az Intézet az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes és egészségügyi adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe az elektronikus adatrögzítés (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (röviden: EMMA rendszer) üzemeltetése, karbantartása céljából.

 • CÉGNÉV: Enterprise Communications Magyarország Kft.
 • SZÉKHELY: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
 • ADÓSZÁM: 13835462-2-41
 • TELEFON: +36 (1) 471-2400
 • KÉPVISELŐ NEVE: Orbán Előd

Az Intézet az általa használt Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (röviden: EMMA rendszer) rendszergazdai feladatok ellátására külső adatfeldolgozót alkalmaz.

 • CÉGNÉV: Balaton Elektronika Kft.
 • SZÉKHELY: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
 • ADÓSZÁM: 10676617-2-19
 • TELEFON: 06-87/412-564
 • KÉPVISELŐ NEVE: Vörös Béla

III. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelésre az Intézet által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges:

 • név (születési név),
 • állandó lakcím (értesítési cím)
 • születés helye és időpontja,
 • TAJ-száma. (A TAJ kártya érvényességének vizsgálata intézményünknek jogszabályi kötelezettsége. Az ellenőrzés eredményeként válik a szolgáltató számára ismertté, hogy a beteg biztosított-e vagy az egészségügyi szolgáltatás térítésköteles számára.)

Az időpontfoglalással, illetve az elkészült leletekkel kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges.

Az egészségügyi ellátás során az adatok rögzítése papír és elektronikus formában egyaránt történhet, az adatkezelési szabályok mindkét formában keletkezett adatokra alkalmazandóak. Elektronikus adatrögzítés az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (röviden: EMMA rendszerben) történik. A dokumentáció vezetés szabályai, az adatvédelmi előírások, és a megőrzési idő megegyeznek a papír alapú dokumentáció és az elektronikus dokumentáció keletkezésében, nyilvántartásában, tárolásában. Az egészségügyi dokumentációba adatot rögzíthet az a személy, aki a betegellátásban részt vesz közvetlenül vagy közvetve. Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt, minden a beteg állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismer meg. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy a jogszabály adatszolgáltatás kötelezettségét írja elő.

Az Intézet csak olyan személyes – és egészségügyi adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes -és egészségügyi adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és a törvényben meghatározott ideig kezeli.

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve

 • a kötelező adatkezelés esetét kivéve
 • az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

Intézményünkben több irattárban kerültek elhelyezésre a jogszabály által előírt megőrzési ideig, az egészségügyi dokumentációk. Megőrzési idők:

Járóbeteg ellátásról szóló dokumentumok: az ellátás keletkezésétől számított 30 év.

Fekvőbeteg kórlap-dokumentáció: beteg távozását követően 50 év.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában –az Intézet senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja, illetve az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 12.§ (1)-(2), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

V. Adatbiztonság

Az Intézet mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

VI. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja az Intézet:

Az érintettnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 • adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 • mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 • Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
 • jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

4. Az érintett adatkezelés korlátozásához, adathordozhatóságához való joga

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

VII. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Intézet a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25. napjától visszavonásig érvényes.

Tapolca, 2018. május 25.

Vonatkozó jogszabályok, belső előírások: 

 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv
 • Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv
 • Intézményi Adatvédelmi szabályzat
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások